[Reg_Fast_Form] مهدویت
[Reg_Fast_Form]

مهدویت
مهدویت

پاسخ امام خمینی(ره)به غرب وسازمانهای بین المللی درزمینه عدالت گستری آنهادرجهان

دیدگاه امام خمینی درموردحقوق بشروعدالت گستری دول غربی در دو فصل عنوان می شود :

  فصل اول : سازمانهاو نهادهای بین المللی .

1-سازمان ملل شورای امنیت:

سازمانهای بین المللی در خدمت منافع غرب :

غرب همین است که شما ملاحظه می کنید که این طور جنایات می کنند آن وقت آن کسی که جانی مطلق است می برند نگه می دارند وپشتیبانی از او می کنند .به حرف یک ملت مظلوم گوش نمی دهند .نمی گذارند که شورای امنیت تشکیل بشود .پولهای ایران را مثل دزدهای سرگردنه غارت می کنند توقیف می کنند غرب وضعش این است. واین سازمانهایی هم که درست کرده اند برای خودشان ، همه برای منفعت غرب است. هیچ برای مظلومی نیست . شما شاید در طول این مجالسی که اینها درست کرده اند، یک جا پیدا نکنید که اگر آمریکا یا دیگران که قدرتهایشان زیاد است ، منافعش با یک مملکت ضعیفی تصادم پیدا بکند ، اینها یک کاری برایشان کرده باشند . الان چند وقت است که لبنان به این سرطان این مجلسها چه کردند برای این . طول این مدتی که ما گرفتار این مسائل و مصایب بودیم؟ در طول پنجاه و چند سال که ما گرفتار این مسائل و مصایب بودیم ، این مجلسها برای ما چه کردند اینها همین است که یک وقتی منافع بزرگها ایجاب بکند،اینها . . . به نفع بزرگها فعالیت بکنند؛ حفظ بکنند . و یک کلاهی هم سر ما بگذارند ، به این که یک همچون مجالسی هست ، و شوراههای امنیت هست، و سازمان ملل هست،و این چیزهایی است که برای ما درست کردند . و ما را می خواهند بازی بدهند و ما هم بازی خوردیم .

24/8/58

نظر سازمانهای بین المللی حق و تودار:

بگذارید دنیا بداند که یک دسته ی دیگر را دارند محکوم می کنند و یک سازمانهایی هم هست که مال آنهاست ، آنها حق و تو دارند و بزرگها هر جایی که بر خلاف مصلحت آنها باشد و تو می کنند و ما هم هیچ حقی نداریم جز اینکه مصیبت بکشیم و صدایمان در نیاید . بنابر این اینطور سازمانها و اینطور بساط مسئله ای نیست که ما بتوانیم قبولشان بکنیم و بتوانیم به آنجا یک نماینده ای بفرستیم . و ما از اول اعلام می کنیم که به حسب نظر شورای امنیت و سازمانهای بین المللی ، ما محکوم هستیم . نظرهای آنها ما را محکوم می کند برای اینکه نظرهای آنها همان نظر سرنیزه است و یک جا قلم است، این قلم از سر نیزه بدتر است .

26/9/58

سازمانهای بین المللی در خدمت ابر قدرتها

کراراً گفتیم که ما یک جنایاتی در اینجا داریم که نمی توانیم « شاهدان » این جنایت را « بفرستیم» به آمریکا مثلاً علاوه بر اینکه مجالسی که در آنجا و سازمانهایی که در آنجا هست همه در خدمت ابر قدرتها .

27/9/58 

ننگ آفرینی سازمانهای بین المللی

ای کاش اعضای سازمان ملل و شورای امنیت حاضر بودند و شما معلولین عزیز را می دیدند و آثار جرم دولت آمریکا و دست نشاندگان آن را می دیدند ، سپس حکم صادر می کردند . کاش کاخ نشینان ، حال دردمندان ما را مشاهده می کردند تا به جنایات دولت جبار آمریکا دامن نزنند ، و برای سازمانهای بین المللی و شورای امنیت ننگ و نفرین به بار نیاورند .

9/10/58

سازمان های بین المللی عامل بازی دادن کشورها

اساساً هر تشکیلاتی که این ابرقدرتهای بزرگ در آن دست دارند،این تشکیلات تشکیلاتی است که باید به نفع آنها تمام شود همین سازمان ملل ، همین جلساتی که در خارج هست ، شورای امنیت ، همه ی اینها در خدمت ابرقدرتها هستند و برای بازی دادن سایر کشورهاست و لهذا ، برای خودشان و تو قرار می دهند و هر مطلبی مخالف با رأی خودشان است کنار می گذارند و اصلاً خود آنها هم اساساً در خدمت ابرقدرتها هستند. سازمانهایی هم که به هر اسمی اینها درست می کنند ، می خواهند بکشند همه را به طرف منافع خودشان . و ما به ابرقدرتها آنقدر سوء ظن داریم که اگر یک مطلب راستی هم بگویند ، ما اعتقادمان طوری می شود که برای این مصلحتی گفتند که مردم را اغفال کنند .  

19/6/59

حق و تو تداعی حکومت جنگل

اسرائیل می آید جولان را برای خودش قرار می دهد و ملحق می کند به سایر ملکهای غضبی اش . آن وقت این سازمانهایی که خود ، ساخته خود نیستند و از ملتها نیستند، بلکه چند تا دولت بزرگ اینها را درست کرده اند ، یک وقت می بینی که همه یک بساطی درست می کنند ، یک صورتی درست می کنند ، با هم چه می کنند و یک دسته زیادتری رأی به آن طرف می دهند و بعد هم آمریکا و تو می کند . این از آن حکومت جنگل بدتر است ، حکومت جنگل باز جنگلی است .حکومت جنگل حکومت قلدری است ، لکن اینها حکومت می کنند و بدتر از جنگل عمل می کنند و به خورد ملتها می خواهند بدهند که ما سازمان حقوق بشر داریم ، ما سازمان ملل داریم . حکومتهای جنگل باز یک فطرتی دارند ، روی آن فطرتشان هم باز ظلمشان را با سویه می کنند . اما این سازمانها و آنهایی که با دست آنها ، با حیثیت و انسانیت بشر را از بین می برند با اسم اینکه ما طرفدار حقوق بشر هستیم ؛ طرفدار حقوق بشر که آن همه جنایت را در عالم دارد واقع می شود . لکن همه ی این سازمانهایی که هستند ، اینها نوکر ابرقدرتها می باشند .

سازمانهای بین المللی وحق وتوی قدرتها:

این چیزهایی که در دنیا الان از این قدرتهای بزرگ واقع می شود ، هیچ کس نیست که از آنها بپرسد که چرا؟ گاهی یک جایی ، یک چیزی یک کسی می گوید ، اما مسئله ، مسئله ای است که وقتی بنا باشد که سازمانهای بزرگ دنیا اختیارش دست چهر پنج نفر باشد . این را نمی شود گفت که این امنیت بشر ، سازمان طرفدار بشر نمی دانم سازمان کذا .این اختیارش دست چهار پنج نفر است ، این هم مطلب خودش را از دست داده ؛ که باید برای همه ی مردم باشد . چهار پنج نفر همه ی چیزها را دارند ؛ هر کاری همه بکنند یک نفر بگوید « نه» تمام است . حق و تو یک امری است که هیچ آدمی نمی تواند بپذیرد و این مجالس مثلاً مجمع عمومی دنیا ، که برای این امور است ، این را پذیرفته اند . مثلاً اگر یکی از اعضای دارای حق و تو بریزد به یک کشوری ، اگر یک وقت بگویند « چرا » می گوید غلط کردی . آن یکی می ریزد مثلاً بیروت و فلسطین و امثال ذلک ، اگر چنانچه بخواهند در آنجا حرفی بزنند ، می گویند غلط کردی .

مجامع بین المللی در خدمت قدرتها :

آمریکا و امثال آن ادعای بیطرفی می کنند و معلوم است که در جنایات شریکند چه جوابی دارند ؟ مجامع بین المللی و حقوق بشر ، این دست نشاندگان آمریکا و ابرقدرتها، از این جنایااتی که به بشریت وارد شده است ، می گذرند افرادی که آمدند و دیدند که چه جنایاتی صدام کرده است و تصدیق کردند و گزارش دادند ، پس چرا مجامع بین المللی هیچ نگفتند ؟ اصلاً مجامع بین المللی افظی است در خدمت قدرت های بزرگ ، نه در خدمت مظلومین و محرومین . هر ملتی باید خودش در مقابل جنایات بایستد .

سکوت سازمانهای بین المللی و تشویق جنایتکاران :

و عجب آن است که در یکی دو سه روز پیش از این ، قبل از این جنایات ، گفت که ما به یکی از مسئولین آنها گفتند که ، یا شاید خود صدام هم بود که ما به سازمان بین المللی یا یکی از همین سازمان ها گفتیم که ما حق خودمان را برای اینکه همه نقاط ایران را بکوبیم حفظ کردیم و ما این کار می کنیم . و سازمان بین المللی هم که باصطلاح برای حفظ بشر است سکوت کرد و با این سکوت او را تشویق کرد به یک همچو جنایتی .

سازمان عفو بین الملل در راستای مقابله با ایران :

بدانید که همه ی قدرتهای شیطانی ، همه ی وابستگان به قدرتهای شیطانی مثل سازمان عفو بین المللی و دیگر سازمانها ، همه دست به هم داده اند که این جمهوری اسلامی را در اینجا خفه کنند و نگذارند شکوفا بشود و خوف این را دارند که این انقلاب به جاهای دیگری که منافع آنها در آنجا ها هست ، صادر بشود . و شما ها را سرد کنند و شما ها سست کنند .

26/7/60

ماموریت عفو بین الملل برای محکومیت ایران:

این سازمانهای بین المللی ، عفو بین المللی که می خواهند و تقاضا کرده اند که بیایند در ایران اعدامها را ببینند و می خواهند بیایند و به نفع ابرقدرتها نظر بدهند ، اینها از ایران اطلاعی دارند؟ اینها از شرارت این منافقین اطلاعی دارند؟بدانید که اطلاع دارند اینها از این انفجارهایی که حاصل می شود . از این کشتارها و حریقهایی که مردم را به باد فنا می دهد و اموال مردم را از بین می برد بی اطلاعند؟ اینها نمی دانند که اتوبوسها را آتش می زنند و کودکان را در آتش هلاک می کنند این سازمانهای فاسد بین المللی چه طور در این امور یک کلمه نمی گویند ، لکن یک مجرمی که در طول عمرش مجرم بوده امثال هویدا و نصیری ها را که ایران به جرمهای زیاد اعلام می کند ، فریادشان بلند می شود؟ چه طور این سازمانها انفجاری که در حزب جمهوری پیدا شد و بیش از هفتاد نفر عالم و متقی و بی گناه را به آتش کشیدند، از اینها هیچ صدایی در نمی آید؟ لکن باید گفت اینها از اسلام می ترسند و اسلام سیلی خورده اند. سازمان عفو بین المللی که من باید بگویم « سازمان جعل بین المللی ، سازمان کذب بین المللی» .

26/7/60

 بی انصافی سازمان عفو بین الملل :

شما می دانید که دنیا امروز وضع خاصی پیدا کرده است . سازمان عفو بین الملل اسم یک مشت از ممالک را ردیف کرده که اینها حقوق بشر را نقض نموده اند،در میان آنها از آمریکا و فرانسه و شوروی خبری نیست . در حالی که شوروی در افغانستان و آمریکا در بیروت چه بساطی درست کرده اند،اسم آن را صلاح حال مردم گذاشته اند ؛ صلاح حال مردم به شما چه؟ آن وقت درباره ی ایران که چند نفری را با آن همه فساد قصاص نموده است ، آن قدر هیا هو به راه انداخته و همه ی رسانه های گروهی ، ایران را مورد حمله قرار داده اند . البته آنها خوب می دانند که انقلاب ایران اگر به همه جا برسد، فاتحه ی آنها خوانده می شود و دست آنان کوتاه می گردد .

فصل دوم

حقوق بشر:

سوء استفاده از اعلامیه ی حقوق بشر:

ما همه ی بدبختیهایی که داشتیم و داریم و بعد هم خواهیم داشت از این سران کشورهایی است که این اعلامیه حقوق بشر را امضاء کرده اند. اعلامیه ی حقوق بشر را اینهایی امضا کرده اند که سلب آزادی بشر را در همه ی دوره هایی که کفیل بودند و دستشان به یک چیز رسیده است کرده اند. سر لوحه ی اعلامیه ی آزادی حقوق بشر سرلوحه اش آزادی افراد است . هر فردی از افراد بشر آزاد است،باید آزاد باشد . همه باید در مقابل قانون مساوی باشند . همه باید آزاد باشند در محلشان ، در سکنی آزاد باشند ، در مشی شان باید آزاد باشند . این اعلامیه حقوق بشر است که سرلوحه اش این مطلب است . این اعلامیه ی حقوق بشر آمریکایی است .

اعلامیه ی حقوق بشر یعنی ماده ای را می نویسند که همه اش موادی است که خوب به نفع بشر است ، اما یکی از آنها را عمل نمی کنند! در مقام عمل ، یکی اش عمل نمی شود . این اغفال است ؛ افیون است این برای توده ها ، برای مردم.و این آمریکایی که امضا کرده است این اعلامیه ی حقوق بشر را ، بر ما مسلط کرده است ، بر ایران مسلط کرده است یک آدمی را که خلف صالحی از برای آن پدر . این شاه موجود ما در این مدتی که در راس حکومت بوده است و ایران را به صورت یک مستعمره ی رسمی برای آمریکا در آورده است ، چه جنایاتی در این مدت کرده است . این پدر و پسر به واسطه ی نصب آنهایی که حقوق بشر را ، اعلامیه ی حقوق بشر را امضا کرده اند ، آنها این جنایات را بر ما ها وارد کرده اند امضا کنندگان اعلامیه ی حقوق بشر هستند که این بشر را این طور به زحمت انداخته اند .

29/11/56

اعلامیه حقوق بشر در منطق کارتر:

اعلامیه حقوق بشر در منطق کارتر این است که بشر همچو حقی ندارد که سرنوشت خودش را تعیین کند؟ ایشان از اعلامیه ی حقوق بشر که خودشان هم امضا کردند این طور فهمیدند که آزادند مردم ؛ اول چیزی که برای انسان هست آزادی بیان است ، آزادی در تعیین سرنوشت خودش است؛ آیا ایشان از اعلامیه حقوق بشر این را فهمیده اند که نه ، هیچ کس آزاد نیست در این معنا؟! یا در خصوص ایران ایشان این نظر را دارند که هر کس هم که آزاد باشد لکن ایران دیگر آزاد نیست ؟! چنانچه در بعضی از حرفها می گویند گفته است که آنجا که پای منافع ما ها در کار است ، دیگر صحبت از آزادی و حقوق بشر نیست ! دیگر آنجا نباید ما از حقوق بشر بحث بکنیم ؛ ایران یک جایی است که سوق الجیشی نسبت به مملک ما دارد در نظر عقلانی دنیا که یک مملکتی چون منفعت به ایشان می رساند ، چون مملکت آمریکا از این منفعت می برد،پس اینها دیگر آزاد نیستند ؟ اینها باید دستشان را روی هم بگذارند تا هر چه منافع دارند ، هر چه ذخایر دارند ، آمریکا و امثال آمریکا ببرند .

25/9/57 

 جرم و جنایت به بهانه ی حقوق بشر:

خارجیها می گویند حقوق بشر کدام حقوق بشر؟ اینها «اعدام شدگان » بشر را کشتند،اینها مجرمند ، متهم نیستند ؛ اینها آدم کشتند. ما از دوستان فرانسوی خود تشکر می کنیم که از ما در مدت اقامت در آن کشور دوستانه پذیرایی کردند و به من فرصت دادند که از پاریس پیامهای خود را به ملت عزیزان ایران برسانم ، ولی از دوستان فرانسوی انتظار نداشتم که به خاطر چند نفر جنایتکار و دزد و مجرم ، حقوق بشر را به رخ ما بکشند و در انقلاب اصیل ایران که به خواست خدا ملتی ستمدیده به ندای حق پاسخ مثبت داده اند به بهانه ی حقوق بشر ما را مورد عتاب و خطاب قرار می دهند . خوب بود حقوق بشر را هنگامی که رژیم فاسد پهلوی زیر پا می گذاشت و هزارها جوانان این کشور را شکنجه می کرد و به خاک و خون می کشید، به کمک ملت مستضعف ایران بر می خاستند و از حقوق بشر دفاع می کردند ، نه اینکه به خاطر چند جنایتکار و مجرم ، که تاریخ بشر کمتر نظیر آن را به یاد دارد ، این چنین به ما حمله کنند . ما چند نفر ضد بشر را کشتیم ، حقوق بشر مگر چیست ؟

2/2/58

انتقاد از ایران به بهانه حقوق بشر:

گاهی به بهانه ی حقوق بشر از این اعدامهایی که در ایران شده است انتقاد می کنند. این را یک امر خشونت آمیز می دانند .اینها در ایران نبودند ببینند چه شد،و در پنجاه سال و بیشتر بر ایران چه گذشت و بر جوانهای ما اخیراً چه گذشت ؛ لکن اطلاع دارند ؛ همچو نیست که اینها بی اطلاع باشند . اینها مطلع هستند که پدر و پسر با ایران چه کردند ، و جنایات این دو تا مرد یا نامرد به ایران چه بود خیانت اینها را اینها اطلاع دارند . این جمعیتی که ادعا می کنند جمعیت حقوق بشر و حالا برای حقوق بشر دارند سینه می زنند که این عده که تا حالا کشته شده است چرا کشته شده اند؟ این یک خشونتی است ! اینها خشونتهایی که در عصر این پدر و پسر بود نادیده گرفتند و آنطور اینها غارت و قتل می کردند یک کلمه گفتند و از حقوق بشر اسم بردند و نه در آخر ، که تمام جنایاتی که در ایران واقع می شد در ظرف تقریباً دو سال آخر که همه ی ملتها اطلاع بر آن پیدا کردند و ملت ایران آن طور گرفتار شد که جوانهای ما را در خیابانها دسته جمعی کشتند.

25/2/58 

 مدعیان وپرچمدارن عدالت و حقوق بشر:

قضیه حقوق بشر در منطق قلدرها:

آن مرد که هم با صراحت لهجه گفت که قضیه حقوق بشر ، قضیه حقوق بشر یعنی چه! یعنی منطق قلدرها ! مسئله ، حقوق بشر نیست . منطق قلدرها قلدری است ، تفنگ است و مسلسل ، مسلسل بستن به علمای دین . این منطق اینهاست.

29/11/56 

به زمین زدن حقوق میلیونها بشر به اسم قضیه حقوق بشر:

یک کسی که از یک طرف می گوید حقوق بشر ، از یک طرف حقوق میلیونها بشر را به زمین می زند . که ایرانش ما را شاهد هستیم جاهای دیگرش را هم دیگران شاهد هستند . از آن طرف قضیه ی حقوق بشر را ذکر می کند و از آن طرف بشر را این طور می کند ، این خیلی شریف است اما ملت ایران که می خواهد از زیر یوغ اینها بیرون برود اراذل و پست است در نظر شما ؟! نظرات صحیح نیست .                                                                                                                                            3/9/57

حفظ حقوق اشخاص ابر قدرت به اسم حقوق بشر:

ما می بینیم که بعضی از اشخاص که ادعا می کنند که ما حقوق بشر را ملاحظه می کنیم و جمعیتهای حقوق بشر در طول این پنجاه سال که دولت غاصب پهلوی و پسر پهلوی بر این ملت غلبه کرد و بر این ملت با غصب تمام چیزهای این ملت را برد ما دیدیم رئیس جمهور آمریکا با این شاه بدبخت ، همراهی می کرد و پشتیبانی می کرد؛و ندیدیم مدعیان جامعه ی حقوق بشر استنکار کنند بر رئیس جمهور آمریکا . لکن حالا که این دژخیمان به دام ملت افتاده اند و ملت می خواهد از آنها انتقام بگیرد . حقوق بشر اقتضا می کند که ما آنها را همان روز اول کشته باشیم برای اینکه مجرمند ، و معلوم است که اینها مجرم هستند لکن من متأسفم از این که باز غرب زدگی درما ها است .و ما ترس از این داریم که مبادا در روز نامه های غرب چیزی بنویسند . ومثلاً مجلات غرب یک کلمه ای بنویسند . آنها البته با عدل و انصاف مخالفند و آنها موافق به حقوق بشر نیستند . آنها حقوق اشخاص ابر قدرت را حفظ می کنند به اسم حقوق بشر.

12/1/58

طرفدار حقوق بشر یا طرفدار حکومتهای ابر قدرت:

اینهایی که مدعی حقوق بشر هستند و حالا برای امثال هویداسنیه زنی می کنند و اظهار تأسف و تأثر می کنند ، اینها آیا طرفدار حقوق بشرند. یا طرفدار مملکتها و حکومتهای ابر قدرتند؟ اگر اینها طرفدار حقوق بشرند چه شد که در مدت پنجاه سال این بشر در اینجا زیر شکنجه بود ،« در معرض » اعدام بود ، این بشری را که در اینجا با تاوه سرخ می کردند و بشری را که پای او را می بریدند با اره ، اینها نفس نکشیدند؟امروز نفس می کشیدند و امروز تبلیغات می کنند ؟! مگر اینها که کشته شدند بشر نبودند ؟ مگر اینها حقوق نداشتند؟ مگر حق بشر این نیست که اگر کسی ، کسی را کشت قصاص بکند؟ این حق بشر است ، حق اشخاصی است که از اولاد او یا از بقایای اوست که قصاص کند از اینها لکن عمده این است که این جامعه های حقوق بشر در خدمت ابر قدرتها هستند با اسم حقوق بشر ، این جامعه هایی که برای حقوق بشر فریاد می زنند می خواهند حقوق بشر پایمال بشود ، این روزنامه ها و مطبوعاتی که به اسم بشر دوستی انتشار این اکاذیب را می کنند ، اینها در خدمت ابرقدرتها هستند ، اینها حقوق بشر را پایمال می کنند .

4/2/58    

 پایمال کردن حقوق بشر:

این برای حقوق بشر است خوب ، این بشر حق دارد،ان بشر هم حق دارد . این بشر سلامت این را سلب کرده است، حق این است که سلامت او را سلب کند .این بشر یکی را کشته است،حق ورثه ی اوست که او رابکشد یا او را عفو نماید. تا اگر ورثه ندارد حق حاکم است که اورا بکشد. دادگاههای انقلاب کشته اند اینها برای احقاق حقوق بشر اینها را کشته اند. اینهایی که ادعای حقوق بشر می کنند وبرای « القانیان » هیا هومی کنندویا برای هویدا و نصیری هیاهو می کنند . اینها هستند که حقوق بشر را پا یمال دارند می کنند. اینها عمال استعما رند و قلم برداشته اند وهمین طور دارند چیزمی نویسند به عنوان حقوق بشر! اشخاصی هستند که می خواهند حقوق بشر پایمال بشودیا نه.

 25/2/58

سکوت طرفداران حقوق بشر در برابر قتل آمریکا:

آن بی انصافهای طرفدار حقوق بشر صدایش رادر آوردند که چرا اعدام می شود ؟همانها یی که در آن وقتی که دارد می نو یسد چرا در ایران اعدام می شود ؟ در جا های زیادی از قبیل همین آمریکای فاسد، قتل عام دارد می شود، یک کلمه راجع به ان نمی گویند.

14/8/58

کشتن بشر با ادعاهای حقوق بشر:

این حکومتهایی که ادعا می کنند که ما برای خلق هستیم ، برای چه هستیم ، وضع خودشان را بروند ببینند ، وضع خلقشان را هم بروند ببینند! آنهایی که می گویند که ما برای حقوق بشر چه و مجلس حقوق بشر درست کردیم ، از این حرفها ، ببینند اینها با بشر چه جور رفتار کردند ، کجا حق بشر را به او دادند . یکی از بشر ها ما بودیم دیگر ، ما هم یک دسته ای بشر هستیم ، پنجاه و چند سال است که ما ها یادمان است ، همه ی حقوق ما را از بین بردند . اینها بشر را نمی شناسند ، چه تا حقوق بشر را ، اینها برای بشر وضعی وحیثیتی قائل نیستند . اینها هر چه در نظرشان «زیر بنا»ست! یک همچو چیزی هم می گوید                                                                                                                                 23 /6/58

حقوق بشر یعنی حقوق ظالمها:

حقوق بشر می گویند ، حقوق بشر یعنی حقوق ظالمها. حقوق بشر یعنی اینکه حق دارند که تمام نفتهای ما را ببرند و در ازای آن چیزی ندهند ، الا برای خودشان نفع داشته باشد . باید همه ی این ملتها بی چون و چرا تحت قدرت آنها باشند و نفس نکشند.

5/9/58

تهی شدن عنوان حقوق بشر از مفهوم حقیقی:

ان که طرفدار حقوق بشر است یک مسئله دیگر را می گوید : غیر حقوق بشر اصلاً الفاظ به کلی از محتوای خودش خالی شده ، این را من عرض کردم شما خودتان بروید دنبالش ، ببینید کجا یک لفظی از قبیل این الفاظی که متعارف بوده ، عدالت ، عدالت اجتماعی نمی دانم طرفداری از حقوق بشر ، سازمان امنیت کذا نمی دانم سازمان کذا ، شما دنبال بروید ، تعقیب کنید ، ببینید کدام یک از اینها محتوای خودش را دارد . کدام یک از اینها ، آن معنایی که هست ، آن معنا اراده از او می شود .

31/5/61

 بی تفاوتی مدعیان حقوق بشر:

شما ملاحظه کنید که یک همچو جنایت بزرگی که واقع شده است و در این سالها کراراً واقع شده است و این چند روز دنبال هم واقع شده است ، در تمام رسانه های گروهی محکومیتی در کار نبود عبور می کردند به طور گذرا و یک کلمه می گفتند که ایران این طور می گوید ، عراق هم در مقابل او می گوید که ما تلافی کردیم . ارزشهای انسانی در دنیا دفن شده است . انسانیت در دنیا دفن شده است . آنهایی که دعوی حقوق بشر می کنند ، وسازمانها و کذا که با عرض و طول و طمطراق زیاد در دنیا هستند ، ندیدیم که محکوم کنند این عمل را .

 دروغ پراکنی درباره ی مسئله نقض حقوق :

رسانه های گروهی و سازمانهای آنچنانی وقتی پیروزی ایران و اسلام را می بیینند و یا وقتی می فهمند که عراق آن همه ظلم به ما کرده است ، به دروغ مسئله حقوق بشر در ایران را عنوان می کنند و ادعا می کنند که بهاییها در ایران هیچ آزادی ندارند و آنها به خاطر بهاییگری زندان اند .

آمریکا، عدالت و حقوق بشر:

 مقدم بودن منافع آمریکا بر حقوق بشر:

آیا آمریکا واقعاً مدافع حقوق بشر است؟ یا این شعاری است که برای انتخاب شدن برای رئیس جمهور آمریکا مطرح کرده است؟ و یا شعاری است علیه چند زندانی شوروی ؟ آیا او مدافع حقوق بشر است و حال آنکه در ایران شاه دست نشانده ی خائن او حمام خون به راه انداخته است و او شاه را پشتیبانی از این جنایتکاران تاریخ را که روی جلادن تاریخ را سفید کرده است ، دفاع از حقوق بشر می داند کارتر چندی پیش گفت که منافع آمریکا بر حقوق بشر مقدم است . ما که می گوییم این خونریزی ها نباشد و شاه برود تا مردم سرنوشت خویش را به دست بگیرند ، حمام خون درست کرده ایم؟ قضاوت آن با مردم جهان است .

27/10/57

 ضایع کردن حقوق بشر:

اصل این جمعیتهایی که در جا های دیگر، درست شده است به عنوان جمعیت « حقوق بشر»، جمعیت کذا و کذا، اینها را همه آنها درست کرده اند برای این که حقوق بشر را ضایع کنند این همه خیانت این مرد نانجیب به ایران کرده است و این همه قتل و غارت کرده است ، حالا که می گویند این باید به قتل برسد حالا هم که حکمی صادر نشده برای قتل محمد رضا ، لکن صادر می شود . اگر ما پیدایش بکنیم ، باید کشته بشود. اینهایی که می گویند حقوق بشر حالا صدایشان درآمده و اظهار تأسف می کنند.

25/2/58 

 برداشت غلط غریبان از حقوق بشر:

این غربیهایی که دور هم جمع شدند برای منافع ابرقدرتها ، اینها از انسانیت اصلاً اطلاعی ندارند . اینها فقط این حیوان یک سر و دو گوش را می بینند ، و از این طبیعت و این سطح طبیعت ؛ نه عمق طبیعت.این سطح طبیعت را می بینند اینها می خواهند حقوق بشر ! تو چه می دانی بشر چه هست تا حق بشر چه باشد ! تو انسان را می شناسی تا حق انسان را بشناسی؟ تو جامعه را می شناسی که حق جامعه بشناسی؟ همه ی آنها همین طورند . همه ی این حرفها ، که می شنوید در آن طرفهاست ، و این هم از آنها تقلید می کنند ، همه برای این است که بچاپند این جامعه را . برای حفظ حقوق یک جامعه باید یک غده های سرطانی از این جامعه جدا بشود . اینها برای رفتن محمد رضا خان هم همین عزاها را داشتند ! همین آدمی که آنهمه جنایت کرد حالا هم از او تعریف می کنند ! حالا هم در مجله های خارجی یا در مطبوعاتشان از او تعریف می کنند که نه ، این اصلاح می کرد ! می خواست درست کند مملکت را ! آن کنار نشسته اند . نه مطلع نیستند ؛ لکن آن کنار هستند ندیده اند اینجا چه شده است. می دانند چه شد ، اما به خودشان که واقع نشده ! هزاران آدم هم اینجا کشته بشود اصلاً انسان مطرح نیست پیش آنها .

تبا هی بشر و ادعاهای رئیس جمهور آمریکا:

اگر جهان عبارت از آن عده ای است که رفیق و دوست آقای کارتر هستند ، تمام جهان با اوست و اما اگر جهان آنی است که هست و به دوش مستضعفین است ، جهان عبارت از مستضعفین هستند . اگر جهان عبارت از آن واقعیتی است که هست که مستضعفین هستند که جهان را اداره می کنند ، و این مستکبرین جز فساد ایجاد نمی کنند چیز دیگر. جهان اگر آن هست آن جهان با شما موافق نیست آن جهان موافق نیست که یک رئیس جمهور که ادعا می کند که من طرفدار حقوق بشر هستم ، آن قدر بشر را به تباهی بکشد و آن قدر بکشد . یک کسی که دعوی این را می کند که من حقوق بشر را حفظ می کنم از او نمی پذیرند تو که می گویی من حقوق بشر را حفظ می کنم ، ایران بشر هستند ایرانیها بشر هستند . چه شد که در حکومت شما این چند سال و در حکومت اسلاف شما پنجاه سال ، این ملت این همه زجر دیدند و نه شما و نه اسلاف شما که مدعی این هستید که ما طرفدار حقوق بشر هستیم و نه مجلسهایی که تأسیس کردید. برای اینکه ما را بازی بدهید هیچ یک کلمه ای نگفتید که چرا محمد رضا این کارها را می کند ، بلکه طرفداری کردید از او. کارتر می گفت آزادی زیاد به ایران دادند ، از این صداها در آمده ! مردم فریاد که می زنند ، می گویند آزادی می خواهیم ، چون آزادیشان زیاد است ! اینها تخمه کردند از آزادی ! این روی همان بیماری است که اینها دارند .

29/8/58

 مخالفت آمریکا با حقوق بشر:

تعریف ماالان از آمریکا این طوری است که با عدالت اصلش مخالف است با حقوق بشر مخالف است . می گوید حقوق بشر! ادعا زیاد است ، لکن وقتی که انسان بررسی می کند در حالاتشان ، بررسی می کند در برنامه هایشان ، می بیند که آن قضیه ی سازمان حقوق بشر و نمی دانم شورای امنیت و اینها یک چیزهایی است که قدرتمندان درست کرده اند که این ضعفا را هر کاری می خواهند بکنند . و هر بلایی می خواهند سرشان درآورند . و بعد آنهایی که آنجا نشسته اند به اسم حقوق بشر و چه،وقتی که مطالبشان آنجا برود آنها را محکوم کنند و آنها را حاکم کنند .                                                                                       26/9/58

حقوق بشر و غارت مسلمین:

تمام این چیزهایی که از آمریکا و از طرفدارهای حقوق بشر و از این محافل و مجالسی که در خارج هست ، اینها تمام یک شعرهای غیر موزون است و لهذا ، می بینید که انکار می کنند و اسرائیل هیچ اعتنایی نمی کند. تنبه می دهند ، اسرائیل آنها را محکوم می کند . این برای آن است که مسئله ، مسئله جوی نیست. این طور نیست که آمریکا جدا مخالف باشد با اینکه پایتخت اسرائیل در قدس باشد و مع ذلک اسرائیل بتواند یک همچو کاری بکند . اینها همه یک مانورهایی است که می دهند. یا مثلاً مجالس حقوق بشر و مجالس دیگری که از همین ابواب هست در آنجا ، در آن ممالک هست ، اینها دستشان توی هم است و برای چاپیدن ما مسلمین و کسانی که در آسیا ، در آفریقا ، در آنجا ها هستند ، و مع الاسف ، مسلمین متنبه نمی شوند.

15/5/59

 جرائم آمریکا در ایران با ادعای‌طرفداری ازحقوق بشر:

مقتضی است برای رسیدگی به جرائم آمریکا در حمله نظامی به ایران ، از گروههای مختلف کشورهای جهان دعوت شود که مشا هده کنند آمریکای جهانخوار با ادعا های طرفداری از حقوق بشر و صلح دوستی و انسان دوستی با یک ملت مستقل چه معامله ای کرده است و می کند تا مشاهده کنند آثار جرم این رژیم آدم خوار را ؛ که مع الاسف دولتهای غربی ؛ جمعیتهای طرفدار حقوق بشر ، و سازمان ملل متحد ، و شورای امنیت سازمان ملل متحد ، همگی طرفداری از او می کنند . و به عیان ببینند تا آنچه اینجانب مکرر گفته ام که تمام این سازمانها و گروهها برای طرفداری از قدرتمندان به وجود آمده است ، و این جمعیتها به دست قدرتمندان برای سلطه بر ضعیفان و مکیدن خون محرومان جهان به وجود آمده است . تا ببینند که به بهانه ی نجات جاسوسان چه نقشه ای برای ملت مظلوم ما مطرح کرده اند . تا ببینند و باور کنند که سازمانهای کذایی آنجا که به نفع قدرتمندان و سرمایه داران بین المللی است حقوق مستضعفین را نا دیده گرفته و جزء برای سلطه ی آنان عملی نمی دهند.

دولت غا صب عراق به دستور آمریکا مدتهاست به ایران تجاوز می کند ، و ما ندیدیم که این جمعیتها و سازمانها و لو برای یک مرتبه هم که شده است اعتراض کنند ، لکن برای پنجاه نفر جاسوس ، که با کمال انسانیت با آنها عمل می شود ، هر روز اعتراضات و فریاد نقض حقوق بشر از حق دولت ضعیف و ملت مظلوم ما دفاع کنند . این سازمانها نه تنها این تجاوز واضح به این کشور مستقل نادیده می گیرند ، بلکه ما را به نقض قراردادهای بین المللی محکوم می کنند . با اینکه کارتر آنان را در جریان خیانت هولناکش قرار نداد . و نقض حاکمیت یک کشور مستقل را کرده است ، باز از او طرفداری می کنند و خواهند کرد و ما را به حصر اقتصادی می کشند و باز برای طرفداری ظالم هیاهو می کشند .

از بین بردن حیث انسان به اسم طرفداری حقوق بشر:

اسرائیل می آید جولان را برای خودش قرار می دهد و ملحق می کند به سایر ملک های غضبی اش . آن وقت این سازمانهایی که خود ، ساخته ی خود نیستند و از ملت ها نیستند بلکه چند تا دولت بزرگی اینها را درست می کنند و یک دسته زیادتری رأی به آن طرف می دهند و بعد هم آمریکا می آید و تو می کند این از حکومت جنگل بدتر است . بدتر از این جنایت و بدتر از این وحشی گری در عالم نیست . حکومت های جنگل باز یک فطرتی دارند ، روی آن فطرتشان هم باز ظلمشان را با لسویه می کنند . اما این سازمانها و آنهایی که با دست آنها ، با دست جنایتکار آنها این سازمانها درست شده است ، آنها تمام حیثیت و انسانیت بشر را از بین می برند به اسم اینکه ما طرفدار حقوق بشر هستیم ؛ آن وقت راجع به ایران آن مسایل را می گویند . باز هم توقع دارند که ایران حرفهای انان را گوش کنند . ایران دیگر راه اسلامی را پیش گرفته و همه ی این سازمانهایی که هستند ، اینها هم همه نوکر ابر قدرتها می باشند .[1]

4/11/601- جمع آوری شده از22جلد لوح فشرده صحیفه نورامام خمینی(ره)

[ شنبه 12 مرداد‌ماه سال 1387 ] [ 06:22 ب.ظ ] [ b کریمی استاد دانشگاه ازاد.علمی کاربردی.و...... ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
موضوعات وب
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 85140

حرم فلش - کد ساعت فلش برای وبلاگ و سایت
برای اطلاع از آپیدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شوید تا جدیدترین مطالب به ایمیل شما ارسال شود [Mail_Form]