[Reg_Fast_Form] مهدویت
[Reg_Fast_Form]

مهدویت
مهدویت

منابع ومآخذ:

الف:کتب :

1 ایزدپناه،مهرداد،آشنایی بادین مسیح،تهران ،انتشارات محور،1381

2- بویس ،مری،تاریخ کیش زردتشت،مترجم همایون صنعتی زاده ،تهران ،انتشارات توس،چاپ اول 1374

3- پورداوود،ابراهیم،یسنا((بخشی ازاوستا))،تهران ،انتشارات اساطیر،چاپ اول فروردین 1380

4- شواتیزر،آلبرت ،متفکرین بزرگ هند،مترجم علی اکبربامداد،تهران،انتشارات فاروس ،تیرماه 1348

5- کریدرزز،مایکل،بودا،مترجم علی محمدحق شناس ،تهران ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،زمستان 1381

6- هاوکینز،بردلی،آیین بودا،مترجم حاجی بابایی،تهران ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،زمستان 1381

7- دکره ،فرانسوا،مانی وسنت مانوی،مترجم عباس باقری ،تهران ،انتشارات نشروپژوهش فرزان روز،چاپ دوم 1380

8- پورداوود،ابراهیم،خرده اوستا،انتشارات اساطیر،تهران،1380

9-جلالی ،غلامرضا، آشنایی باتاریخ ادیان ابراهیمی، تهران،انتشارات آییژ1380 

10- دقیقیان،شیرین دخت،نردبانی به آسمان تاریخ وفلسفه یهود،تهران ،انتشارات نشرویدا1378

11- روحانی ،ضیاءالدین،مزدوران استعماردرلباس مذهب،تهران،نشر مجمع علمی نجات نسل جوان،چاپ سوم مهرماه 1345

12-تقی پور،محمدتقی،توطئه‌جهانی (پژوهشی‌پیرامون‌صهیونیسم جهانی)‌جلداول،تهران ،نشرچاپ ونشرچاپ اول 1367

13- رائین ،اسماعیل،انشعاب دربهائیت،تهران ،انتشارات موسسه تحقیقی رائین 1340

14- دشتی محمد،ترجمه نهج البلاغه امام علی (ع) ،قم، انتشارات طلیعه نور،چاپ دوم 1380

15- اسماعیل پور،ابوالقاسم ،اسطوره آفرینش درآیین مانی، تهران ،نشرفکرروز،چاپ اول 1375

16- شاهرخ ،ارباب کیخسرو،زردتشت پیامبری‌که ازنوبایدشناخت،تهران،انتشارات جامی ،چاپ اول 1380

17- لان ،فانگ یو،تاریخ فلسفه چین ،مترجم فریدجواهرکلام ،تهران ،نشرفرزان 1380

18- مجلسی ،محمدباقر،بحارالانوارجلد13، ترجمه علی دوا‌نی،تهران ،انتشا رات دارالکتب ،1370

19- مکارم ،شیرازی،ناصر،انقلاب جهانی مهدی (عج) ،قم ،انتشارات هدف،1370

20- حسینی ،محمود،چندمقاله ، قم، انتشارات ناصر،1357

21- حکیمی،محمدرضا،خورشیدمغرب (غیبت،انتظار،تکلیف) ،تهران ، دفترنشروفرهنگ اسلامی ،1366

22- مطهری ،مرتضی،قیام وانقلاب مهدی (عج) ازدیدگاه فلسفه تاریخ،قم،انتشارات اسلامی، 1361

23- راشدمحصل، محمدتقی،نجات بخش ادیان ،تهران ،انتشارات موسسه مطالعات وتحقیقات فرهنگی ،1361

24 بایرناس، جان"تاریخ جامع ادیان"ترجمه:علی اصغر حکمت،تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ، 1380 .

25-بابامیری سید محمد «مسیح خوانده مرا » ، روزنامه ی همشهری یک دی 1383 .

 26- حکمت ، علی اصغر ، «تاریخ ادیان » تهران انتشارات ابن سینا ، 1345 .

 27-حسینی بهرامی ،سید هاشم ،"سیمای حضرت مهدی در قرآن "تهران :مرکز پخش دفتر نشر آفاق.

28- حسینی ،سید علی و تقی متقی ،"59نکته در باره امام زمان"،قم:موسسه فرهنگی انتشلراتی شیعه ،1382.

29- دورانت ویل .،"مشرق زمین گاهواره تمدن "مترجمان :احمد آرام ع . پاشایی و امیر حسین آریان پور،تهران :انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ،1372 .

  30 - سا شا دینا،جاسم حسین ،"غیبت و مهدی در تشعیع امام حسین "ترجمه:محمود رضا افتخار زاده قم:مرکز پخش دفتر نشر معارف اسلامی .

 31- فاضل ،جواد ، «معصوم چهاردهم» تهران:انتشارات علمی ، چاپ دوم ، 1347 .

32- کرمی،جهانگیر،شورای امنیت سازمان ملل و مداخله بشر دوستانه تهران،انتشارات امور خارجه،چاپ دوم 1357.

33- گنجی،منوچهر،سازمان ملل در عمل،تهران،انتشارات نی،1352.

34-  زاف پی،والتر،تاریخ جامعه ملل،مترجم،فریدون زندفر،تهران انتشارات آموزش انقلاب اسلامی،چاپ دوم،1372.

35- گلن،جانسون،اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن،مترجم محمد جعفر پوینده،تهران،نشرنی،1377 .

36- افتخاریان،محمدحسین،دانشنامه جنگ و صلح،تهران،انتشارات دانشگاه،چاپ اول،1380.

37- خمینی، روح الله. صحیفه نور (مجموعه سخنرانی ها و مقالات)، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

38- وصیت نامه سیاسی ـ‌ الهی امام خمینی، تهران، ‌مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1379
39- در جستجوی راه از کلام امام، دفتر چهاردهم، فرهنگ و تعلیم و تربیت،‌تهران، امیرکبیر، 1364

40- مطهری، مرتضی. نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر، تهران، صدرا ، 1379

41- مطهری ، مرتضی ، خدمات متقابل ایران و اسلام ، نشر انجمن اسلامی مهندسین،1349

42- آل احمد، جلال. غربزدگی، تهران، فردوس، 1372

  ب:نشریات:

1- فصلنامه علمی ،ترویجی درحوزه دین پژوهی قبسات سال نهم /شماره 33 ،پاییز1383

2- فصلنامه کتابهای اسلامی ،سال چهارم ،شماره چهاردهم ،پاییز1382

3- فصلنامه هفت آسمان مهرماه 1383 ،شماره 23

4- عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی, دکتر محمد آشوری, نشریه موسسه حقوق تطبیقی, شماره مرجع37, 1359

5-  اسلام و دعوت ادیان به رعایت حق کرامت انسانی, حجت الاسلام سید مصطفی محقق داماد, مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی, شماره مرجع 27, 1370 

ج : سایتهای اینترنتی:

www.avesta.org

www.mongee.com                                                                   

WWW.mouood.org                                                                   

www.zohoor.net

www-hawzah.net/per/magazin

www.qabasat.org

www.hamedan-tebyan.ir/andishe/archives

www.fatehnet.net/info/fa/projects

www.hamshahri.net/vijenam/Kherad

www.alkatib.co.uk/f1f1.

www.porsojoo.com/fa/taxonomy/term

  www.kadivar.com/Htm/Farsi/Courses/Iman-
www.irna.ir/fa/news/view/line-
www.jamejamonline.ir/shownews
www.iranjewish.com/Essay/Essay1

 www.isna.ir/Main/NewsView

www.farsnews.com/newstext

www.icronet.org/ISLAMIC/Boodism

www.zanan.co.ir/art-
book.weblogs.us/archives
 

www.safainla.us/archives

www.tehroon20.com/mag www.fareiran.  www.nhyaan.net/vb/printthread
www.didgah.net/maghalehMatnKamel  www.iranpoetry.com/archives
www.atashkadeh.blogfa.com 

www.ishraqat.com/vb/showthread  
www.mardearyaiy.blogfa.com
 

 www.greenspun.com/bboard  www.swalif.net/softs/showthread.
www.rahnema.com/run/redirect

www.hylit.net/kalagh
www.alitahmasebi.com/archives

www.miadeomid1.persianblog.com

behsansystem.persianblog.com

www.hamshahri.org/hamnews 
www.ui.ac.ir/grd-sts/abstracts/ltr/twelve1 www.irannewspaper.irwww.sibtayn.com/farsi/mahdaviat 

www.iraninstitute.net

www.iraninstitute.net
www.goftmaan.com/forums/showthread.

www.entekhab.ir/display 

www.seraj.ir/engine/View_article 
www.sarbedaran.org/library/nimaseman
www.ghadeer.org/adyan/ASH_ADYA  
www.al-shia.com/html/far 
www.rahnema.com/run/redirect

www.icronet.org/topinday
www.nimrooz.com
 

www.imamjawad.net/htm/far/

 www.sharghnewspaper.com   

www.sonra.net/ modules

www.sonra.net/modules

www.monjee.org/farsi/Attarifmavaghe

www.aviny.com/Article/Azghadi/JahaniSazi 

www.hawzah.net/per 

www.sharghnewspaper.com

                                                  www.maarefsite.com

www.hawzah.net/Per www.sharemation.com/siyol/mahdaviat

www.rahpouyan.com/article/

www.booyehbehesht-ma.blogfa.com  
www.fatehnet.net/info/fa/projects
 
www.hamshahri.net/vijenam

www.alkatib.co.uk/f1f1.htm  

www.porsojoo.com/fa
http://www.yamahdi.com/

http://www.hazratesaheb.com/

http://www.ejlasmahdi.com/

http://www.almawood.com/

http://www.hazratmahdi.com/

http://www.baqiyatullah.com/

http://www.majaalis.com/

http://www.baqiatollah.org/

http://www.al-mahdi.org/

http://www.imammahdi.com/

http://www.imammahdi-s.com/

http://www.zohoor.com/

http://www.14masom.com/

http://www.alqaem.net/

http://www.mahdieh.org/

http://www.khorshidemakkeh.com/

http://www.montazer.net/

http://www.monjee.com/

http://www.almontadhar.com/

www.yamahdi.com/audvid/vdo/hidden

www.imamalmahdi.com/html/far
www.andishkadeh.ir

www.rahpouyan.com  
www.monjee.org/farsi/manabe

www.baztab.com/news
www.emrouz.info/archives

www.emrooz.ir/masih 

www.hamedan-tebyan.ir/andishe/archives

www.shiastudies.com/farsi/modules.

www.hawzah.net/Per/A/do.asp 

www.zohoortv.com/html/index.

www.aviny.com/Article/Azghadi/JahaniSazi.

www.geocities.com/Athen www.jesus warrior.de
  www.aaaa.demon.nl/worldend
 
www.post-gazette.com
   userspages/Peace.html /www.serve.com/exjw
  www.theshop.nent
www.jokimos.org/vings 
  www.ncinter.net
 
www.believers.org
www.khamenei.ir/FA/Works/Books/detai

www.oloumrayaneh.com/library/mazhabi4.htm

[ یکشنبه 13 مرداد‌ماه سال 1387 ] [ 06:23 ب.ظ ] [ b کریمی استاد دانشگاه ازاد.علمی کاربردی.و...... ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
موضوعات وب
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 85140

حرم فلش - کد ساعت فلش برای وبلاگ و سایت
برای اطلاع از آپیدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شوید تا جدیدترین مطالب به ایمیل شما ارسال شود [Mail_Form]