[Reg_Fast_Form] مهدویت
[Reg_Fast_Form]

مهدویت
مهدویت

احادیثی ازطریق اهل سنت درمورد امام مهدی (عج):

1- رفاه مردم درعصرامام مهدی:

ابوسعیدخدری ازپیغمبر(ص) روایت کرده که فرمود:مهدی ازمیان امت می برخاسته شود.مدت سلطنت اوهفت یاهشت یانه سال می باشد. همه طبقات امت من درزمان ظهوراوچنان مرفه الحال زندگی نمایندکه قبل ازوی هیچ بروفاجری بدان نعمت نرسیده باشند.آسمان باران رحمت خودرابرآنان می باردوزمین ازروئیدنیهای خودچیزی فرونمی گذارد.

2- عدل مهدی:

ابوسعیدخدری گفت:پیغمبرفرود:زمین پرازظلم وستم گرددپس مردی ازعترت من قیام کندوآن راازعدل ودادگرداند وهفت یانه سال سلطنت کند.

3- مهدی فرزندفاطمه است:

زهری ازامام زین العابدین وآن حضرت ازپدرش روایت نموده که پیغمبربه فاطمه زهراء(س) فرمود:مهدی ازفرزندان تواست.

4- مهدی برگزیده خداست:

علی بن هلال ازپدرش روایت نموده که گفت درمرض موت پیغمبربه خدمتش رسیدم دیدم فاطمه درکناربالین حضرت نشسته وگریه می کند. پیامبرپرسیدبرای چه گریه می کنی عرض کردکه‌می ترسم‌بعدازشمااحترام ماازدستبرود.پیامبرفرمود:خداوندنعماتی به ماعطاکرده است که به هیچکس قبل وبعدازماعطانفرموده است وآن این که من خاتم انبیا نزدخداوندوبهترین آنهاومحبوب ترین بندگان می باشم وبااین امتیازات پدرتومی باشم. جانشین من بهترین جانشینان پیغمبران ومحوب ترین آنهانزدخداونداست واوشوهرتواست. فاطمه جان به خداوندی که مرابراستی برانگیخته مهدی این امت نیزازایشان می باشد. که درآخرالزمان زمین راپرازعدل ودادمی کند.

5- پیشوای صالح:

ابوعامه نقل می کند که رسول خدا(ص) برای ماخطبه ای ایرادکردودرضمن ازدجال نام بردوفرمود:س شهرمدینه ازپلیدیهاپاک شودچنان که کوره آهنگری ازکثافات فلزات پاک گردد. آن روزاعلام خواهندکردکه امروز،روزآزادی است زنی به نام ام شریک عرض کرد:یارسول الله عرب کجاخواهندبود؟فرمود:درآن روزآنهااندکی بیشترآنان دربیت المقدس می باشندوپیشوای آنهامهدی است که مردی صالح می باشد.

6- خداونداورابه طورآشکاربرانگیخته کند:

ابوسعیدخدری روایت می کند که پیغمبرفرمود:مهدی میان امت من قیام خواهدکردوخداونداورابه طورآشکاربرای مردم برانگیزد. مردم دررفاه وچهارپایان درآسایش باشندوزمین روئیدنیهای خودرابیرون دهدواومال رابه طورتساوی میان مردم تقسیم کند.

7-  ابربرسراوسایه می افکند:

عبدالله بن عمرنقل کرده که پیغمبر(ص) فرمود:مهدی درحالی که قطعه ابری سراوسایه افکنده قیام می نماید. درآن وقت گوینده ای اعلام خواهد داشت که این مهدی خلیفه الله است. پیامبر(ص) فرمود:مهدی درحالی قیام می کندکه فرشته ای بالاسراوقرارداردومی گوید:مهدی این است ازوی پیروی کنید.

8-  مژده پیغمبر(ص) به ظهورمهدی (ع):

ابوسعیدخدری ازپیامبر(ص) نقل می کند که فرمود:شمارامژده به ظهورمهدی می دهم که به هنگام انقلاب احوال مردم واوضاع متزلزل،قیام کند وزمین راپرازعدل ودادنمایدچنانکه ازظلم وستم پرشده باشد. ساکنان آسمان وزمین ازحکمت اوراضی خواهندبود.وعلی السویه اموال را میان مردم قسمت کند.

9-  کنیه مهدی (عج) :

حذیفه ازپیامبر(ص) روایت کرده که فرمود:اگرازدنیا جزیک روزنمانده باشد،خداوند درآن روز مردی را برمی انگیزدکه نامس نام من وخویش چون خوی من وکنیه اش ابوعبدالله می باشد.

10-  بخشش مهدی (عج) :

ابوسعیدخدری گفت:رسول خدا(ص) فرمود:درآخرالزمان وموقعی که آشوبهاپدیدآید،مردی به سلطنت رسد که بخشش اوگواراباشد.

11-  علم مهدی (عج) به سنت پیامبر(ص):

ابوسعیدخدری روایت می کندکه پیامبرفرمود:مردی ازاهلبیت من به سلطنت خواهدرسیدکه به سنت من آن طورکه بایدعمل نمایدوخداوندازآسمان برای ویر وزی فرستد،وزمین آنچه داردبیرون دهدواوراپرازعدل کندچنان که پرازظلم وستم باشد. اوبه بیت المقدس درآیدوهفت سال سلطنت نماید.

12-  آمدن مهدی باپرچمها:

ثوبان ازپیغمبر(ص) روایت نموده که فرمود:چون پرچمهای سیاه به بینیدکه ازخراسان می آید به استقبال آن بشتابیدهرچندبارفتن ازروی برف باشد،چه که درآن جماعت مهدی خلیفه الله است.

13- مهدی باعیسی سخن می گوید:

جابربن عبدالله انصاری ازپیامبرروایت نموده مه می فرماید:چون اصحاب مهدی قیام کنند عیسی بن مریم ازآسمان فرودآید،امیرقیام کنندگان به عیسی می گویدبیا تاباتونمازبگذرانیم .عیسی می گوید:شماخودازجانب خدابرخی بر برخی دیگرامیرهستیدواین لطف خدانسبت به این امت است.

14- خلافت مهدی (عج) :

ثوبان ازپیامبرنقل می کند که فرمود:نزدگنج شماسه نفربه قتل می رسندکه هرسه پسران خلیفه می باشند وپس ازآن دیگرخلیفه نمی شودتا آن که‌مردمی باپرچمهای سیاه سررسندوطوری آنهارابه قتل رسانندکه هیچ قومی رابدان وضع نکشته باشند. سپس خلیفه خدامهدی بیاید.چون بشنوندکه ظهورنموده به سوی اوروآوریدوبااوبیعت کنیدزیرامهدی خلیفه حقیقی خداونداست.عن عبداللّه بن عباس گفت: قال رسول اللّه (ص)  إن خلفائی وأوصیائی وحجج اللّه على الخلق بعدی أثنا عشر، أوّلهم أخی وآخرهم ولدی قیل: یا رسول اللّه ومن أخوک؟ قال: علیّ بن أبی طالب قیل: فمن ولدک؟ قال: المهدیّ الذی یملؤها قسطاً وعدلاً کما ملئت جوراً وظلماً. والّذی بعثنی بالحقّ بشیراً لو لم یبق من الدنیا إلاّ یوم واحد لطوّل اللّه ذلک الیوم حتّى یخرج فیه ولدى المهدیّ فینزل روح اللّه عیسى بن مریم فیصلّى خلفه، وتشرق الأرض بنور ربّها ویبلغ سلطانه المشرق والمغرب.رسول خدا ـ صلّى اللّه علیه وآله ـ فرمودند:جانشینان من و اوصیاء من و حجّت هاى خدا بر مخلوقات خدا بعد از من دوازده نفر مى باشند اوّلین آنها برادرم و آخرین آنها فرزندم مى باشد پرسیدند: اى رسول خدا برادرت کیست؟ حضرت فرمودند: على بن ابى طالب علیه السلام ،سئوال شد فرزندت کیست؟ فرمودند: مهدى است که زمین را از قسط و عدل پر مى کند بعد از آنکه از جور و ظلم پر شده باشد. قسم به خدائى که مرا از روى حق و براى مژده دادن مردم برانگیخت اگر از عمر دنیا به جز یک روز نمانده باشد، خداوند آن یک روز را آنقدر طولانى مى کند تا اینکه در آن فرزندم مهدى ظهور کند و سپس روح اللّه عیسى بن مریم پائین مى آید و پس پشت سر او نماز مى خواند و زمین به نور پروردگارش روشن مى شود و سلطنت او مشرق و مغرب دنیا را فرا مى گیرد.عن حذیفة رضی اللّه عنه قال: قال رسول اللّه (ص ): المهدیّ رجل من ولدی، وجهه کالکوکب الدرّی.رسول خدا فرمودند: مهدى (ع) یکى از فرزندان من است، صورت او مانند ستاره اى درخشان مى باشد.عن حذیفة قال، قال رسول اللّه (ص): یلتفت المهدیّ وقد نزل عیسى بن مریم، کأنّما یقطر من شعره الماء، فیقول المهدیّ تقدّم صلّ بالنّاس. فیقول عیسى: اما أقیمت الصلاة لک. فیصلّى خلف رجل من ولدی.رسول خدا ـ صلّى اللّه علیه وآله ـ فرمودند: مهدى ـ علیه السلام ـ مى بیند که حضرت عیسى بن مریم از آسمان نازل مى شود گویى آب از موهاى سر او مى چکد پس مهدى ـ علیه السلام ـ به او مى فرماید جلو بیا و با مردم نماز جماعت بخوان (یعنى امام جماعت باش) پس حضرت عیسى به او عرض مى کند آیا نماز براى تو برپا نشده است؟ پس او به امامت فرزندم مهدى نماز مى خواند.باسناده عن أبی سعید الخدری قال: خشینا أن یکون بعد نبیّنا حدث فَأَلْنا نبی اللّهِ صلّى اللّه علیه وسلّم فقال: انّ فی أُمّتی المهدیَّ یخرجُ یعیش خمساً أو سبعاً أو تسعاً ـ زیدٌ الشاک ـ قال. قلنا وما ذاک؟ قال: سنین قال. فیجیء إلیه رجل فیقول یا مهدی: اعطنی اعطنی قال: فیحثى له فی ثوبه ما استطاع أن یحمله.ابو سعید خدرى مى گوید: ترسیدیم که بعد از پیامبر اکرم ـ صلّى اللّه علیه وآله وسلّم ـ  حادثه اى رخ دهد پس از آن حضرت سؤال کردیم فرمود: همانا در امّت من مهدى (عج)  خروج مى کند زندگى مى کند پنج سال یا هفت سال یا نه سال (تردید از زید است) گفت: پس گفتیم چه وقت این اتفاق مى افتد حضرت فرمودند سالهایى بعد; فرمودند: پس مى آید نزد او مردى و مى گوید اى مهدى به من عطایى کن! پس در لباس او آن قدر مى ریزد که نمى تواند آنها را حمل کند و ببرد.عن أُمّ سلمة قالت: سمعت رسول اللّه (ص) یقول:«المهدیُّ من عترتی من ولد فاطمة».اُمّ سلمه گفت از پیامبر اکرم شنیدم که فرمود: مهدى از عترت من است از فرزندان فاطمه ـ سلام اللّه علیها ـ .ـ ابى سعید الخدرى ـ رضى اللّه عنه ـ قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه وآله المهدىُّ منّى، أجلى الجبهة، أقنى الأنف یملأ الأرض قسطاً وعدلاً کما ملئت جوراً وظلما، یملک سبع سنین. مهدى ـ ارواحنا فداه ـ از من است پیشانى بلند دارد و بینى کشیده، زمین را از قسط و عدل پر مى کند بعد از آنکه از جور و ظلم پر شود و هفت سال حکومت مى کند.

14- قسطنطنیه به مهدی(ع) فتح می شود:

ابوهریره ازپیامبر(ص) نقل می کند که می فرماید:پیش ازآن که قیامت شودمردی ازاهل بیت من به سلطنت رسدوقسطنطنیه وجبل دیلم رافتح کند. اگریک روزازعمردنیاباقی بماندخداوندآن روزراچنان درازگرداندتاآنجا رافتح کند.

[ دوشنبه 14 مرداد‌ماه سال 1387 ] [ 05:06 ب.ظ ] [ b کریمی استاد دانشگاه ازاد.علمی کاربردی.و...... ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
موضوعات وب
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 85140

حرم فلش - کد ساعت فلش برای وبلاگ و سایت
برای اطلاع از آپیدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شوید تا جدیدترین مطالب به ایمیل شما ارسال شود [Mail_Form]